Home » Privacy Beleid Berkers Vloeren

Privacy beleid

Berkers Vloeren

Berkers Vloeren BV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van de privacyregels.

Mocht u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebben hierover o f contact op wensen te nemen kunt u Willeke bereiken per email info@berkersvloeren.nl of de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
Berkers Vloeren
Ekkersrijt 4403
5692 DL SON
+31 (0)499 476199
info@berkersvloeren.nl
www.berkersvloeren.nl
KvK Eindhoven: 69073392

Berkers Vloeren doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Berkers Vloeren BV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Berkers Vloeren BV en de mensen die namens Berkers Vloeren BV actief zijn zoals aannemers, onderaannemers, interieurarchitecten en samenwerkingspartners; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en uw rechten te respecteren. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging voldoet aan de geldende normen. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of toestemming voor is gegeven.

Berkers Vloeren, gevestigd aan Ekkersrijt 4403, 5692 DL SON, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

Willeke Berkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Berkers Vloeren BV.

In deze Privacy Policy leggen we uit:

welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe;
 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren;
 • met wie we uw persoonlijke gegevens delen;
 • hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd;
 • de rechten die u heeft als gegevenssubject;
  ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Berkers Vloeren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Projectadres woning/bedrijfspand
Gegevens en foto’s betreffende woning/bedrijfspand die nodig zijn om onze diensten en producten te kunnen leveren
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zowel telefonisch, per mail of via de website
Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@berkersvloeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Berkers Vloeren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, zoals belastingaangifte, afhandeling betaling, boekhouding etc.
 • voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten zoals nieuwsupdates en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn
 • uw sollicitatie af te handelen
 • om statistieken te generen met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren

Berkers Vloeren verwerkt uw gegevens op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • uitvoering van een gevraagde dienst
 • uitvoering van contract of overeenkomst;
 • naleving van een wettelijke verplichting
 • uw toestemming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Berkers Vloeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Berkers Vloeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor de doeleinden en juridische redenen die in deze Privacy Policy vermeld worden.
In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Derden waarmee Berkers Vloeren samenwerkt die van belang zijn voor de uitvoering van de dienst zoals vloerenleggers bedrijven, onderaannemers, zzp’ers, architecten, interieurarchitecten, reparateurs en overige samenwerkingspartners.
 • Derden zoals toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen,
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid zoals IT Providers, communicatieserviceproviders of andere leveranciers aan wie bepaalde ondersteunende services uitbesteden.

Derden aan wie wij u persoonlijke gegevens overdragen, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Berkers Vloeren is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van Berkers Vloeren, zal Berkers Vloeren een bewerkersovereenkomst sluiten met een dergelijke partij die voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de AVG.

Regels voor de website en social media
Op Social Media (Facebook, Instagram, Pinterest etc.) en de websites van Berkers Vloeren worden ter promotie foto’s van realisaties of werken in uitvoering geplaatst. Berkers Vloeren zal voornamelijk foto’s van vloeren, materialen en gebouwen toepassen. Indien personen zich herkennen op de foto of u een foto niet gepubliceerd wilt hebben, kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@berkersvloeren.nl met het verzoek om de foto te laten verwijderen.

Google Analytics, Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De websites van Berkers Vloeren maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen services in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van weigeren, door in uw browser daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Berkers Vloeren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Berkers Vloeren BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, moeten zich houden aan de wettelijke regels en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.
Berkers Vloeren hanteert een gebruikersnaam c.q. wachtwoordbeleid op haar systemen.
Berkers Vloeren maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Berkers Vloeren test en evalueert de maatregelen.

Berkers Vloeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
Berkers Vloeren BV, info@berkersvloeren.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berkers Vloeren BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@berkersvloeren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen, voorkeur per email info@berkersvloeren.nl.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Mocht u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan per email info@berkersvloeren.nl of telefonisch contact op met Willeke Berkers telefoonnummer 0499-476199.

Contactgegevens en websites
Berkers Vloeren
Ekkersrijt 4403
5692 DL SON
+31 (0)499 476199
info@berkersvloeren.nl
KvK Eindhoven: 69073392

https://www.vloeren-site.nl/
https://www.totaal-betonlook.net/
https://www.cementdekvloeren.net/
https://www.totaal-vloeren.net/
https://www.berkersvloeren.nl/

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018. Berkers Vloeren kan het de Privacy Policy eenzijdig wijzigen of bijwerken door deze pagina te wijzigen. Zorg er dus voor dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt. Als er inhoudelijke wijzigingen in deze Privacy Policy worden aangebracht, wordt een duidelijke kennisgeving op onze website beschikbaar gesteld.

Offerte

Vraag vrijblijvend aan

Showroom

Zien, voelen, vergelijken

Inspiratie

Bekijk onze fotogallerij!

Kwaliteit

Ambachtelijk vakwerk

Kleuradvies

Kleuren combinaties

Contact

Heb je vragen?